Sl No Admission Number Name of the Student Class of Leaving Date of Leaving TC Serial Number
1 5130 R Rishith II 02-04-18 005
2 4754 M Sai Hanisha VI 15/06/2018 006
3 5140 Moka Manaswith II 15/06/2018 007
4 5128 Shaik Mansoor III 15/06/2018 008
5 0087 Saravanam Dharshini I 15/06/2018 009
6 4672 S Vignesh VI 15/06/2018 010
7 0090 SriripiReddy Teena Reddy I 15/06/2018 011
8 5087 N Mahesh II 15/06/2018 012
9 0051 Bommaepalli Monish Reddy I 15/06/2018 013
10 5482 Pagadala Venkata Sai Akhil VII 15/06/2018 014
11 4838 Kandalam Rahasya V 02-07-18 015
12 4911 Kandalam Vaishnavi III 02-07-18 016
13 5280 Gali Bala Mahima Chander IX 02-07-18 017
14 4751 Malli Rakesh Kumar VI 02-07-18 018
15 4910 ChandraRaju Bhavishya IV 02-07-18 019
16 4669 P Sahithya VI 02-07-18 020
17 5524 Karan Kumar VIII 02-07-18 021
18 4897 Chamarthi Chidvilash Varma VI 02-07-18 024
19 5519 Shaik Suhel VII 02-07-18 025
20 0019 Nandimandalam Hima Sree I 02-07-18 026
21 5136 Shaik Roshan Zameer III 02-07-18 027
22 0089 Mude Sai Nikhil Naik V 25/07/2018 028
23 0094 Mude Sai Nikhil Naik VI 25/07/2018 029
24 0060 Koneti Vedant VII 30/7/2018 030
25 0063 Koneti Nishant V 30/7/2018 031
26 0133 Keerthipati Sindhuja VI 31/07/2018 032
27 4895 G Venkata HemaSai VII 02-07-18 033
28 4907 S Naga Madhurima IV 02-07-18 034
29 5507 K Keerthana Reddy VII 29-08-2018 035
30 0010 Nalla Rakshit I 01-09-18 036
31 5401 Bokku V Nandha Kishore VIII 07-09-18 037
32 5386 Tokala Sunil VIII 11-09-18 038
33 5478 D Rajesh VII 01-10-18 039
34 5522 Rekkalakonda Muralidhar VII 06-10-18 040
35 5488 Chatla Gomathy VIII 08-10-18 041